Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen 2018

 

Bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 7. marts 2018

Bestyrelsens beretning Aalborg SeniorSport 2017.

Det forløbne foreningsår har sædvanen tro været et travl og begivenhedsrigt år. Vi havde i 2017 et medlemsantal på 1650, som i alt udgør 2155 aktivitetsmedlemmer på tværs af foreningens aktiviteter. Det svarer til, at 31% af vore medlemmer deltager i mere end én aktivitet, hvilket er en lille stigning i forhold til foregående års 27%. Aalborg SeniorSport tilbyder 35 forskellige discipliner og har aktiviteter 40 forskellige steder indenfor Aalborg Kommune.

Vi har indført nyt elektronisk kontingentsystem, hvilket er blevet modtaget særdeles positivt af vore medlemmer. Indførelsen af det nye system har budt på store administrative udfordringer, som løbende blev løst i sekretariatet. Vi håber fremover, at systemet kører fejlfrit.

Ansatte og frivillige: Vi har i alt 16 dygtige og veluddannede timelønnede instruktører, som hver uge dækker 140 lektioner. Vores instruktørkorps spiller en helt central rolle for Aalborg SeniorSport, idet det er her, respekten omkring vores forening skabes.

Udover de timelønnede instruktører har foreningen 138 frivillige, der er med til at gøre foreningen til, hvad den er i dag. Foreningen er dybt afhængige af den kæmpe indsats, der udøves af de frivillige og vil gerne rette en stor TAK til alle de frivillige. Til at samle alle trådene, har vi et dygtigt og særdeles aktivt sekretariat pt. bestående af sportschef Kirstine Langagergaard og Eva Christensen.

Dagligdagen i de kommunale haller: I forbindelse med, at en stor del af vores aktiviteter foregår indendørs, er vi afhængige af, at der stilles kommunale haller til rådighed. Det er en tilbagevendende udfordring at få kabalen til at gå op, da det er meget vanskeligt at få samme ugedag og tidspunkt fra år til år. Derudover oplever foreningen også mange aflysninger i sæsonens løb. Bestyrelsen er i dialog med de ansvarlige politikere og embedsmænd. Vi er blevet lovet, at fremtiden ser lysere ud, men er dog lidt skeptiske, da det ikke er første gang, vi har fået den besked. Overordnet er vi også nødt til at sige, at skolerne har fortrinsret til skolehallerne.

Nye tiltag: 2017 bød på stor succes med at lanceringen projektet ”Rigtige mænd”. Endvidere er der indført et nyt hold: Rytmisk Aerobic.

Rejser og andre ikke sportsarrangementer Vi har i det forløbne år arrangeret 2 rejser. En København-tur samt en tur til Madrid. Begge ture var fuldt booket, og der er meget positive tilbagemeldinger fra turene. Der har været arrangeret naturture, foredrag, hyggelige søndage og ikke mindst den årlige julegudstjeneste i Budolfi kirke, hvor Rørsangerne spiller en hel central rolle. Disse arrangementer mener vi er med til, at man føler et ejerskab og socialt engagement til sin forening, Aalborg SeniorSport.

Skipperen Idræts- og Foreningshus: Projektet med nye foreningslokaler ved Aalborg Changs nuværende lokaler er kommet et stort skridt længere i forhold til sidste års generalforsamling. Kommunen har afsat 2 mio. i 2018 og 3 mio. i 2019. Herudover har man besluttet, at salget af nuværende foreningshus også skal indgå Foreninghuset, Ny Kærvej er vurderet til 3 mio.
Aalborg SeniorSport 1,5 mio. Aalborg Chang 1,5 mio. I alt 11 mio. Projektet er teoretisk beregnet til 10 mio. Vi er i første fase af planlægningen. Byggeriet forventes at kunne stå færdigt i efteråret 2019.

Tak: Til slut vil jeg gerne takke vore samarbejdspartnere, Dansk Firmaidrætsforbund og Aalborg Kommune, for et godt samarbejde. Herudover vil jeg takke vore instruktører for en meget fin indsats.

Der skal også lyde en stor tak til vore mange frivillige, og ikke mindst til de over 100 personer, der var med til, at DGI landstævnet blev afviklet på en forbildelig måde.

Tak til vores sportschef Kirstine for en kæmpe indsats med at få hele organisationen til at fungere, samt et stort tak til Eva for opgaver i sekretariatet og som instruktør på flere hold.

Tak for samarbejdet med den øvrige bestyrelse i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne

/ Kjeld Raffn formand

Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2018

Generalforsamling 7. marts 2018 i Agri Nord Idrætscenter
Der var mødt 113 delegerede til foreningens ordinære generalforsamling, som valgte chefkonsulent Torben Laursen, Dansk Firmaidrætsforbund som dirigent.
Bestyrtelsens beretning blev fremlagt af formand Kjeld Raffn (kan læses på hjemmesiden) .
Formanden berørte ’kampen’ om at få adgang til haltider i dagtimerne og de stadig mange aflysninger. Der er stadig god plads til forbedringer, så en fortsat dialog med ansvarlige politikere og embedsmænd er nødvendig.
Der var ros og stor tak for de mange frivillige ved som er med til at holde hjulene i gang. Tak til dygtige instruktører og et velfungerende sekretariat.
Formanden fortalte om økonomien i det fremtidige byggeri: Skipperen Idræts- og Foreninghus.
Justeringer i vedtægternes § 7 blev godkendt
Regnskabet 2017 – fremlagt af revisor Jakob Vangsgaard blev godkendt med et overskud på 12.945 kr.
Budget for 2018 – fremlagt af Kjeld Raffn blev godkendt sammen med kontingent for 2018 -2019, som er uændret i forhold til sidste sæson.
Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 9
Kjeld Raffn blev genvalgt som formand for en 2-årig periode
Lisbeth Kaalund og Birthe Jakobsen blev genvalg som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Leif Andersen og Poul Erik Jensen blev genvalgt som suppleanter for en 1-årig periode