Generalforsamlinger

Aalborg SeniorSport  afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej

Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykker kl. 9, herunder indlæg ved projektkoordinator Leif Ervolder, Tall Ship Aalborg Fonden/LOA: Hold FÆLLESSKABET åbent

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af indeværende års budget, herunder fastlæggelse af
kontingent
7. Valg i henhold til vedtægterne, § 9
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
På valg er:
Henrik Knudsen villig til genvalg
Erik Buus villig til genvalg
c. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
På valg er:
Poul Erik Jensen villig til genvalg
Leif Andersen villig til genvalg
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.
Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.

SKM_C36819021914180
Ordinær generalforsamling Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10

Download Årsraport
Generalforsamling onsdag den 7. marts 2018

Aalborg SeniorSport afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 10 Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej

Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af indeværende års budget, herunder fastlæggelse af
kontingent
7. Valg i henhold til vedtægterne, § 9
a. Valg af formand for en 2-årig periode:
Kjeld Raffn er på valg villig til genvalg
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Lisbeth Kaalund villig til genvalg
Birthe Jakobsen villig til genvalg
c. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
Leif Andersen villig til genvalg
Poul Erik Jensen villig til genvalg
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden eneralforsamlingen.
Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.

Bestyrelsens forslag til dirigent Torben Laursen Dansk Firmaidrætsforbund


Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling 7. marts 2018

§ 7 7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering i foreningens blad, ved opslag på relevante aktivitetssteder (som anvendes til foreningens aktiviteter i perioden), i sekretariatet samt på foreningens hjemmeside. (GUL Farve = SLETTES)

i relevante elektroniske medier samt i foreningens eventuelle medlemsblad (BLÅ Farve = INDSÆTTES)

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i sekretariatet.

7.4 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med mindst 7 dages varsel – ved annoncering i minimum en lokalavis, opslag på relevante aktivitetssteder (jfr. §7.1), i sekretariatet samt på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden. (GUL farve – SLETTES)

samt i relevante elektroniske medier. Senest 7 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal dagsorden og indkomne forslag være tilgængelig på foreningens hjemmeside og i sekretariatet. (BLÅ farve – INDSÆTTES)

Årsrapport 2017

Aalborg-Senior-Sport

Download Årsrapport 2017


Bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 7. marts 2018

Bestyrelsens beretning Aalborg SeniorSport 2017.

Det forløbne foreningsår har sædvanen tro været et travl og begivenhedsrigt år. Vi havde i 2017 et medlemsantal på 1650, som i alt udgør 2155 aktivitetsmedlemmer på tværs af foreningens aktiviteter. Det svarer til, at 31% af vore medlemmer deltager i mere end én aktivitet, hvilket er en lille stigning i forhold til foregående års 27%. Aalborg SeniorSport tilbyder 35 forskellige discipliner og har aktiviteter 40 forskellige steder indenfor Aalborg Kommune.

Vi har indført nyt elektronisk kontingentsystem, hvilket er blevet modtaget særdeles positivt af vore medlemmer. Indførelsen af det nye system har budt på store administrative udfordringer, som løbende blev løst i sekretariatet. Vi håber fremover, at systemet kører fejlfrit.

Ansatte og frivillige: Vi har i alt 16 dygtige og veluddannede timelønnede instruktører, som hver uge dækker 140 lektioner. Vores instruktørkorps spiller en helt central rolle for Aalborg SeniorSport, idet det er her, respekten omkring vores forening skabes.

Udover de timelønnede instruktører har foreningen 138 frivillige, der er med til at gøre foreningen til, hvad den er i dag. Foreningen er dybt afhængige af den kæmpe indsats, der udøves af de frivillige og vil gerne rette en stor TAK til alle de frivillige. Til at samle alle trådene, har vi et dygtigt og særdeles aktivt sekretariat pt. bestående af sportschef Kirstine Langagergaard og Eva Christensen.

Dagligdagen i de kommunale haller: I forbindelse med, at en stor del af vores aktiviteter foregår indendørs, er vi afhængige af, at der stilles kommunale haller til rådighed. Det er en tilbagevendende udfordring at få kabalen til at gå op, da det er meget vanskeligt at få samme ugedag og tidspunkt fra år til år. Derudover oplever foreningen også mange aflysninger i sæsonens løb. Bestyrelsen er i dialog med de ansvarlige politikere og embedsmænd. Vi er blevet lovet, at fremtiden ser lysere ud, men er dog lidt skeptiske, da det ikke er første gang, vi har fået den besked. Overordnet er vi også nødt til at sige, at skolerne har fortrinsret til skolehallerne.

Nye tiltag: 2017 bød på stor succes med at lanceringen projektet ”Rigtige mænd”. Endvidere er der indført et nyt hold: Rytmisk Aerobic.

Rejser og andre ikke sportsarrangementer Vi har i det forløbne år arrangeret 2 rejser. En København-tur samt en tur til Madrid. Begge ture var fuldt booket, og der er meget positive tilbagemeldinger fra turene. Der har været arrangeret naturture, foredrag, hyggelige søndage og ikke mindst den årlige julegudstjeneste i Budolfi kirke, hvor Rørsangerne spiller en hel central rolle. Disse arrangementer mener vi er med til, at man føler et ejerskab og socialt engagement til sin forening, Aalborg SeniorSport.

Skipperen Idræts- og Foreningshus: Projektet med nye foreningslokaler ved Aalborg Changs nuværende lokaler er kommet et stort skridt længere i forhold til sidste års generalforsamling. Kommunen har afsat 2 mio. i 2018 og 3 mio. i 2019. Herudover har man besluttet, at salget af nuværende foreningshus også skal indgå Foreninghuset, Ny Kærvej er vurderet til 3 mio.
Aalborg SeniorSport 1,5 mio. Aalborg Chang 1,5 mio. I alt 11 mio. Projektet er teoretisk beregnet til 10 mio. Vi er i første fase af planlægningen. Byggeriet forventes at kunne stå færdigt i efteråret 2019.

Tak: Til slut vil jeg gerne takke vore samarbejdspartnere, Dansk Firmaidrætsforbund og Aalborg Kommune, for et godt samarbejde. Herudover vil jeg takke vore instruktører for en meget fin indsats.

Der skal også lyde en stor tak til vore mange frivillige, og ikke mindst til de over 100 personer, der var med til, at DGI landstævnet blev afviklet på en forbildelig måde.

Tak til vores sportschef Kirstine for en kæmpe indsats med at få hele organisationen til at fungere, samt et stort tak til Eva for opgaver i sekretariatet og som instruktør på flere hold.

Tak for samarbejdet med den øvrige bestyrelse i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne

/ Kjeld Raffn formand

Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2018

Generalforsamling 7. marts 2018 i Agri Nord Idrætscenter
Der var mødt 113 delegerede til foreningens ordinære generalforsamling, som valgte chefkonsulent Torben Laursen, Dansk Firmaidrætsforbund som dirigent.
Bestyrtelsens beretning blev fremlagt af formand Kjeld Raffn (kan læses på hjemmesiden) .
Formanden berørte ’kampen’ om at få adgang til haltider i dagtimerne og de stadig mange aflysninger. Der er stadig god plads til forbedringer, så en fortsat dialog med ansvarlige politikere og embedsmænd er nødvendig.
Der var ros og stor tak for de mange frivillige ved som er med til at holde hjulene i gang. Tak til dygtige instruktører og et velfungerende sekretariat.
Formanden fortalte om økonomien i det fremtidige byggeri: Skipperen Idræts- og Foreninghus.
Justeringer i vedtægternes § 7 blev godkendt
Regnskabet 2017 – fremlagt af revisor Jakob Vangsgaard blev godkendt med et overskud på 12.945 kr.
Budget for 2018 – fremlagt af Kjeld Raffn blev godkendt sammen med kontingent for 2018-2019, som er uændret i forhold til sidste sæson.
Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 9
Kjeld Raffn blev genvalgt som formand for en 2-årig periode
Lisbeth Kaalund og Birthe Jakobsen blev genvalg som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Leif Andersen og Poul Erik Jensen blev genvalgt som suppleanter for en 1-årig periodeGeneralforsamling 7. marts 2017

Bestyrelsens beretning 2016 AalborgSeniorSport.

Indeværende år har sædvanen tro været et travlt og aktivt år. Vi kan glæde os over at vi har et medlemstal på 1750 (1746) som bliver til 2230 (2169) aktivitetsmedlemmer.

Vi har grund til at være stolte over et så højt og stabilt medlemstal.

Ugentlig er der aktiviteter på 63 forskellige hold stort set fordelt over det meste af Aalborg kommune. Foreningen har tilbudt 26 forskellige discipliner.

Ansatte og frivilige:

AalborgSeniorSport råder over en dygtig og veluddannet instruktørstab på i alt 14 timelønnede personer. Vore instruktører har en meget positiv afsmitning på holdene og skaber stor respekt omkring foreningens udbud af aktiviteter.

Også mange hold og aktiviteter bliver ledet af frivillige tovholdere, her gøres tillige et flot og konstruktivt stykke arbejde, som foreningen i den nuværende form er dyb afhængig af, og taknemmelig for. Flere og flere opgaver kommer til, vi ser det som en positiv udvikling, idet der gennem det frivillige arbejde er mange der tager ejerskab af foreningen og dermed er med til at styrke vores fremtid.

Vi har netop afholdt en række inspirationsmøder med tovholderne for de forskellige aktiviteter, denne møderække har forløbet meget positivt, og afspejlet en stor tilfredshed med de aktiviteter der foregår.

Endvidere har det afspejlet at vores forening betragtes som en betydelig, slagkraftig og god forening at være en del af.

Der er dog gjort opmærksom på at de tider der er tildelt ude i de enkelte haller ikke alle er lige hensigtsmæssige.

Der er endvidere foreslået et fælles arrangesement, dette bl.a. for at styrke sammenholdet i AalborgSeniorSport.

Lokaler:

I forbindelse med planlægning af indendørsaktiviteterne år efter år har vi fortsat brug for flere lokaler i dagtimerne end vi bliver tildelt. Lokalerne skal være fordelt rundt i kommunen.

Et andet problem er kvaliteten af de lokaler vi bliver tildelt, vi stiller naturligvis som andre idrætsforeninger krav til størrelse, omklædning/badefasiliteter og ikke mindst egnede tider på dagen, hvor vi kan anvende lokalerne.

Aalborg kommune har som bekendt utrolig store plan for udviklingen indenfor kulturhuse og idrætsanlæg, det synes vi også er fint, blot det ikke kommer til at ske på bekostning af vores eksisterende foreningsliv. Vi er jo i et valgår så vi vil gerne opfordre til at man konfronterer de kommende politikere med det stigende antal senior, og hvad man har tænkt sig at gøre for denne gruppe, et faktum er, at heldigvis stiger vores levealder og et aktivt seniorliv øger livskvaliteten betydelig.

Fremtidig forenings lokaler:

Som bekendt fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med projekt, hvor der bygges nye forenings lokaler i samarbejde med Aalborg Chang,og ikke mindst SkipperSamrådet, vi fik mandat til, hvis projektet realiseres, at indskyde 1,5 mill. kr.

Planlægningen i projektet er gået særdeles godt, fra start har der været en gensidig respekt for at såvel AalborgSeniorSport som AalborgChang skal beholde deres egen identitet.

Projekt forslaget er færdig og er beregnet til at komme til at koste ca.10 mil kr.

Vi har fået tilgodeset de krav og ønsker vi havde til projektet.

I aug. 2017 skal projektet politisk behandles med henblik på at blive budgetsat i 2018/2019.

Som det er jer bekendt er vi nu i utidssvarende lokaler med dårligt indeklima, vanskelige parkeringsforhold, men i øvrigt en god og central beliggenhed.

Vi ser frem til at projektet vedtages politisk, vi har dermed alle været med til at fremtidssikre AalborgseniorSport.

DGIs Landstævne 2017 i Aalborg 29juni-2 juli :

AalborgSeniorSport er ikke bare deltager med et M/K Motions gymnastikhold under ledelse af vores instruktør Jane Fjeldgaard Andersen. Vi har også en stor stab af frivillige, der har meldt sig til at give en hjælpende hånd- hele 60 medlemmer står på listen. De vil ikke alene være aktive hjælpere og derved tjene penge til os som forening, de vil også få en oplevelse ud af det.

Tak:

Til slut vil jeg takke vores samarbejdspartnere, Aalborg Kommune og DanskFirmaidrætsforbund ,som har været til stor hjælp for foreningen i det forløbne år.

En stor tak skal også lyde til vore dygtige instruktører, som yder en kæmpe indsats. Til alle jer medlemmer vil jeg sige ”pas godt på dem”.

Vore frivillige fortjener også en meget stor tak for deres uvurderlige indsats for foreningen.

Jeg vil tillige benytte lejligheden til at takke vores Sportschef Kirstine for en formidabel indsat i det forløbne år, herudover vil vi i bestyrelsen takke for et forbildelig samarbejde.

Tak til den øvrige bestyrelse for en rigtig god og konstruktiv indsats, desværre har vi måttet undvære Hans Jørgen, som desværre blev ramt af sygdom, og som har besluttet at bruge hele sin energi på at blive rask igen, hvilket også er grunden til han ikke genopstiller til bestyrelsen.


237 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen 7. marts 2017

Bestyrelsen fra venstre:  Henrik Knudsen, Lisbeth Kaalund, Kjeld Raffn, Birthe Jakobsen, Erik Buus

Suppleanterne fra venstre valgt for en 1-årig periode:  Leif Andersen og Poul Erik Jensen


Indkaldelse:

Aalborg SeniorSport afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 10
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej

Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af indeværende års budget, herunder fastlæggelse af kontingent
7. Valg i henhold til vedtægterne, § 9
a. Valg af 2 bestyrelsesedlemmer for en 2-årig periode
Henrik Knudsen og Hans Jørgen Jensen er begge villige til genvalg
b. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
Bestyrelsen foreslår Erik Buus og Leif Andersen, begge er villige til valg
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.
Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.
2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg SeniorSport 

tirsdag den 7. juni 2016, kl. 12.00 i Auditoriet, Campus Hobrovej (UCN)

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

2. Valg af dirigent

3. Orientering om kommunalt byggeri i samarbejde med andre partnere

4. Orientering om Projekt Provstejorden

5. Indkomne forslag: – Godkendelse af deltagelse i Projekt Provstejorden

6. Eventuelt

Bestyrelsen.

Forslag:

Bestyrelsen for Aalborg SeniorSport bemyndiges til at indgå aftale om foreningens deltagelse i projekt Provstejorden under nedenstående vilkår:

  • Foreningens del af etableringsomkostningerne må udgøre kr. 1.500.000
  • Aalborg SeniorSport sikres brugsrettigheder til faciliteter i Projekt Provstejorden

Fra Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen, deltager afdelingschef Erik Kristensen og

idrætskonsulent Søren Ørgaard.

  • De vil orientere om, hvordan modellen for et kommunalt byggeri tilrettelægges og fungerer i samarbejder med øvrige partnere.

På den ekstraordinære generalforsamling 7. juni 2016 fik bestyrelsen bemyndigelse til at indgå aftale om foreningens deltagelse i Projekt Provstejorden under nedenstående vilkår:

    • Foreningens del af etableringsomkostningerne må udgøre kr. 1.500.000
  • Aalborg SeniorSport sikres brugsrettigheder til faciliteter i Projekt Provstejorden

70 medlemmer deltog i afstemningen, hvor 54 stemte for og 14 imod.

Bestyrelsen glæder sig over dette mandat og vil fremadrettet arbejde videre med projektet og indgå i en nedsat styregruppe, som i samarbejde med det af Aalborg Kommune nedsatte arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI (Kærsgaard Andersen) leder processen frem mod et færdigt udkast på et eventuelt kommende byggeri ved Aalborg Chang. Dette udkast skal herefter gennemgå en politisk behandling.

Følgende parter er ’hovedaktører’ i byggeriet, der i øvrigt skal være til gavn for hele området – såvel idrætsligt som kulturelt: Aalborg SeniorSport, Aalborg Chang, Skipper Samrådet og Aalborg Kommune.

Følgende tidsplan er aftalt med KAAI:

Uge 25: Samtaler med hver interessentgruppe.

Uge 32: Styregruppemøde 1 – Første udkast til dispositionsforslag

Uge 34: Styregruppemøde 2 – Andet udkast til dispositionsforslag

Uge 36: Styregruppemøde 3 – Endelig udkast til dispositionsforslag

Uge 38. Aflevering af endeligt dispositionsforslag, inkl. anlægsøkonomi.

Der har i uge 22 været afviklet et visionsmøde for områdets foreninger og øvrige interessenter. 

Dette møde (workshops) blev ledet af 2 repræsentanter fra arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI (Kærsgaard Andersen)

Mødet gav stor inspiration og havde deltagelse af konsulent fra Lokal- og Anlægsfonden, som allerede på nuværende tidspunkt har vist interesse og er involveret i projektet.


Generalforsamling 3. marts 2016

Generalforsamling blev afviklet den 3. marts 2016 i Agri Nord Idrætscenter

Bestyrelsen beretning gav et billede af et travlt 20-års jubilæumsår 2015 med mange spændende aktiviteter og stor synlighed i bybilledet. Formanden berørte bl.a. bestyrelsens ihærdige arbejde for fremadrettet at sikre timer i haller og gymnastiksale. Stor tak til frivillige og ansatte.

Generalforsamlingen vedtog ændringer til vedtægterne.

Der var genvalg til formand Kjeld Raffn for en 2-årig periode.

Ligeledes genvalg for 2 år til bestyrelsesmedlemmer Lisbeth Kaalund og Birthe Jakobsen.

Nyvalg til bestyrelsen for en 1-årig periode til Hans Jørgen Jensen

Som suppleanter blev valg: Erik Buus og Ole Heien for en 1-årig periode

Regnskabet for 2015 blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Budgettet for 2016 blev fremlagt og godkendt

Forsamlingen vedtog, at kontingent for sæson 2016/2017 er uændret.

Bestyrelsens beretning 2015/2016

Indeværende sæson har som sædvanen tro været meget travlt. Vores medlemstal ligger meget stabilt. I sæsonen har vi haft 1746 medlemmer. Aktivitetsmedlemmerne har været 2169, hvilke vil sige at over 20% af medlemmerne deltager i mere end en aktivitet.
Den største aktivitet er tværidræt for seniorer, her deltager 635 af vores medlemmer.
Generelt må vi sige, at de kvindelige seniorer er væsentlig mere aktive end os mænd. Totalt set er der kun 30 % mænd, her er et indsatsområde vi bør kunne gøre bedre. Kun cykling og bowling er der ca. halvt af hver.
Lokaliteter.
Vi har mange aktiviteter der er placeret rundt omkring i Aalborg kommune. Også i denne sæson har der været store udfordringer med at få lokaler og instruktører til at gå op. Vores store problem er, at vi meget sent juni/juli får overblik over hvornår vi kan disponere over de kommunale skolehaller. En artikel i Nordjyske vedr. manglende lokaler til børn/bedsteforældre idræt fik imidlertid politikerne på banen.
Næstformanden og jeg har været til møde med rådmanden for fritidsområdet samt formanden for folkeoplysningsudvalget.
Mødet blev holdt d. 9 sept. og resulterede bl.a. i at fritidsforvaltningen og skoleforvaltningen skulle holde møde for fremtidig løsning af vores lokaleproblemer, dette møde skulle holdes 12 jan. 2016.
Vi bliver herefter tilbudt nyt møde hos de to forvaltningsrådmænd, har dog endnu ikke fået en dato.
Vi ser rimelig optimistisk på fremtidigt brug af de aktuelle skolehaller, således, at vi fremover i god tid kan melde tiderne ud til vores trofaste medlemmer.
Nye foreningslokaler.
Senior Sport har igennem en årrække ønsket bedre lokaleforhold til foreningens aktiviteter. Bl. a. ville vi gerne have en bevægelsessal i forbindelse med foreningshuset. Kommunens embedsmænd har været meget lydhøre.
Tilbygning var udelukket af hensyn til lokalplanen for området, der blev derimod udarbejdet en skitse til ombygning og renovering af eksisterende lokaler der blev også lavet økonomiske beregninger. Ombygning/renovering beløb sig til 4 mill. kr, vi skulle naturligvis medfinansierer.
Så kom der pludselig et nyt udspil, idet Skippersamrådet ønsker lokaler, Aalborg Chang ønsker udvidelse, hvorfor der blev stillet forslag om at koordinerer disse ønsker med Aalborg Senior Sports ønsker. I projektet skal der således bygges nye lokaler i forbindelse med Aalborg Chang, altså i provstejord området.
Vi er herefter indgået i Provstejords projektet, hvor vi naturligvis vil bevare Aalborg Senior Sports egen identitet. Vi har i 2015 undersøgt hvor vore medlemmer bor, der er således 300 medlemmer nord for fjorden og resten syd for, hvorfor det vil give en god mening at forblive i nuværende område. Inden vi når så langt som til at tale medfinansiering vil generalforsamlingen naturligvis blive taget med på råd.
Økonomi.
Vi har set os nødsaget til i vores buget at foreslå en kontingent stigning, idet vores driftsøkonomi kun har hængt sammen p.gr.a. afkast fra vores formue. Vi havde en god aftale med Nr. Sundby Bank, denne er imidlertid opsagt da Nr. Sundby Bank blev fusioneret med Nordjyske Bank. Vi har nu fået en aftale med Østjysk Sparekasse. Vores konto i Spar Nord Bank har i det forgangne år kun givet et afkast på 2,19 %
Jubilæum.
Året har været præget af vores store aktivitet i forbindelse med foreningens 20 års jubilæum, bestyrelsen var meget benovet over, at vi kunne afvikles så flot og synlig et arrangement som det blev. Dette kunne naturligvis også kun gøres i kraft af de mange frivillige, hjæpsomme,aktive medlemmer vi har, tusind tak for det.
Jeg vil naturligvis heller ikke undlade at nævne vores sportschef, som har været den helt store primus motor i rrangementet.
Personale problemer i sekretariatet.
Det har været en hård sæson for sekretariatet idet vi en stor del af året har haft vakancer der. Kirstine har i perioder arbejdet næsten i døgndrift. Vi ser heldigvis lyst på fremtiden idet der er afsat midler i vores buget til øgning af personale staben.
Sport 55+
Dette projekt er nu nedlagt. Det er meget svært at sige, hvad Aalborg Senior Sport fik ud af dette. Der er imidlertid nogle frie midler tilovers i projektet der kan søges, og det vil vi gøre.
Tak til alle der har medvirket til at Aalborg Senior Sport er det den er i dag.
Redaktionsudvalget samt andre frivillige gør en kæmpe indsats. Bestyrelsen vil ligeledes rette en stor tak til sportschefen, vores instruktører og personalet i sekretariatet. Også samarbejdet med Dansk firmaidrætsforbund og Aalborg kommune skylder vi en tak.
Jeg vil slutte med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.
29.02.20162015

  Referat af ekstraordinær generalforsamling 12. juni 2015

Formand Kjeld Raffn bød velkommen til generalforsamlingen og gav en orientering om, at den tidligere formand, Erling Jensen, har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har herefter valgt at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling og vælge formand frem til næste ordinære generalforsamling.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

Mogens Ryberg blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med annoncering i distriktsaviserne og på hjemmesiden.

2.Valg af formand

Konstitueret formand, Kjeld Raffn, blev enstemmigt valgt som formand frem til næste ordinære generalforsamling.

Aalborg, den 12. juni 2015 Kirstine Langagergaard / referent

Generalforsamling den 4. marts 2015.

En velbesøgt ’fyraftens’- generalforsamling genralforsamlingen

Rådmand Mads Duedahl, Sundheds- og Kulturforvaltningen, var gæst og bragte en meget veloplagt og motiverende hilsen til seniorsport. Rådmanden udtrykte stor begejstring for foreningen virke.

Bestyrelsen beretning afslørede et meget aktivt år med masser af gode oplevelser og rigtig meget motion – og samtidig flere nye tilbud på paletten.

Der var genvalg til bestyrelsesmedlem Kjeld Raffn og Henrik Knudsen – begge for 2 år

Nyvalg og velkommen til 2 suppleanter Ole Trap Bayer og Jytte Agerbak Lyngå – begge for 1 år

Regnskabet for 2014, blev fremlagt og viste et pænt overskud. Enstemmigt godkendt

Budget for 2015 blev efter en vedtægtsændring fremlagt til godkendelse, herunder et uændret kontingent for 2015/2016. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Under eventuelt blev der for alvor slået et slag for foreningens jubilæum og de mange jubilæumsaktiviteter, der venter.

gademisikanter

gule aerter

Gårdsangerne satte et flot punktum på generalforsamlingen ved at sørge for masser af fællessang og et højt humør – før der i anledning af jubilæumsåret blev serveret Gule Ærter.

bestyrelsen 15