Generalforsamling 2019

Bestyrelsens beretning Aalborg Seniorsport 2018

Dette års beretning skulle gerne afspejle et godt og aktivt forenings år.

Vi har pt. 1600 medlemmer (1650), hvilke desværre er en mindre tilbagegang i forhold til sidste år. Derimod har vore medlemmer været mere aktive end tidligere, idet vi har 2220 aktivitetsmedlemmer (2155) hvilke svare til at ca. 38% (31%) af medlemmerne deltager i mere end én af foreningens aktiviteter. Vi tilbyder i alt 30 forskellige discipliner og har aktiviteter 40 forskellige steder i Aalborg kommune.

Vort elektroniske tilmeldingssystem ser ud til at fungere udmærket.

Ansatte og frivillige:

Vi har fortsat 16 veluddannede timelønnede instruktører, der hver uge dækker 130 lektioner.

Vi skylder vore instruktører en stor tak for en meget flot indsats, vi hører kun rosende ord fra de forskellige aktivitetssteder. Vi er fuld bevist om at det er instruktørkorpset der spiller en hel central rolle for foreningens virke.

Udover de lønnede instruktører er foreningen så heldig at have omkring 150 frivillige, disse personer er ligeledes en særdeles vigtige brik i foreningens virke.

Sagt med andre ord er vi dybt afhængig af deres utrættelige indsats. Tusind tak for det.

Dagligdagen i de kommunale haller:

I forbindelse med at en stor del af vores aktiviteter foregår indendørs, er vi dybt afhængig af at der er stillet hal kapacitet til rådighed. Efter dialogen med de ansvarlige politikere/ embedsmænd har det været lidt lettere at få den i gangværende sæson tilrettelagt så tidligt at medlemmerne har fået de aktuelle tider udmeldt betids,

Vi er naturligvis bevidst om at skolerne har fortrinsret til skolehallerne i dagtimerne.

Nye tiltag:

Smart Training er en ny trend i idrætsverdenen. Vi har besluttet at denne aktivitet skal være et nyt indsatsområde for den kommende sæson. Der har været afholdt inspirations møder over emnet hvor mange frivillige mødte op. I indeværende uge bliver der afholdt kursus, efter dette vil vi beslutte hvorledes vi vil gribe sagen an her i foreningen.

Rejser og andre ikke sportsarrangementer:

Vi har i det forløbne år arrangeret 2 rejser. Traditionen tro en juletur til København, samt en tur til Polen (Warszawa og Krakow). Herudover arrangerer vores kulturudvalg mange dejlige turer udad huset, som både har et rigt indhold og en rigtig god opbakning. Rørsangerne er vores helt store reklamesøjle. De afholder mindst 1 gang årlig et søndagsarrangement hvor rummet er fyldt af glæde og fællessang. Vi må naturligvis ikke glemme den traditionelle julegudstjeneste i Budolfi Kirke hvor rørsangerne spiller en helt central rolle.

Provstejord projekt:

Jeg havde håbet at jeg til dette års generalforsamling kunne give klare meldingerom projektet.

Status er således:

Planlægningen af byggeriet er stort set færdig. Problemet er som tidligere meddelt at Aalborg Seniorsport og Aalborg Chang hver skulle stille med 1,5 mill. Chang mangler imidlertid den sidste mill. De er tilbudt et lån på 1 mill. kr . En sådan aftale kan imidlertid først indgås efter deres ordinære generalforsamling.

Det næste problem er at der ikke er omklædning faciliteter til rådighed for brugere af det nye byggeri efter kl. 16,30, derfor har Aalborg Seniorsport som betingelse for fortsat at være med i projektet krævet at der etableres min. 2 omklædningsrum for brugere af de nye lokaler. Dette tiltag kræver imidlertid en tillægsbevilling, hvilke politikerne tilsyneladende har vist velvilje til. Hvis alt går i orden, forventes de nye lokaler at kunne ibrugtages i løbet af 2020.

Sekretariatet:

Vores sekretariat har igennem længere tid lidt af underbemanding i forhold til de opgaver der skal løses. Derfor er bestyrelsen meget glade for at vi pr. 11/3 2019 har indstillet at der ansættes en fuldtidsmedarbejder i sekretariatet. Med den ansættelse vil vi sikre at vores forening kan følge med i den rivende udvikling der i øjeblikket sker indenfor senioridrætten. Det er klart at det giver en øget driftsomkostning som også kan ses i det fremlagte budget. Den nye medarbejder er Mogens Kjeldsen.

Tak:

Til slut vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere, Dansk Firmaidrætsforbund og Aalborg Kommune, for et godt samarbejde.

Der skal også lyde en stor tak til de mange arbejdsudvalg og arbejdsgrupper.

Tak til vores sportschef Kirstine for en kæmpe indsats for at få hele organisationen til at fungere.

Tak for samarbejdet med den øvrige bestyrelse i det forløbne år.

Jeg minder om Aalborg Seniorsports værdiord fortsat er:

Humor, tolerance, respekt, åbenhed og ærlighed


Referat

Generalforsamling i Aalborg SeniorSport blev afviklet 7. marts 2019 i Agri Nord Idrætscenter

Der var mødt 151 delegerede medlemmer.

Konsulent Torben Laursen fra Dansk Firmaidrætsforbund blev valgt som dirigent.

Formand Kjeld Raffn fremlagde bestyrelsen beretning.

Antal af aktivitetsmedlemmerne er steget fra sidste år – på trods af, at medlemstallet er faldet, hvilket betyder at vore medlemmer er mere aktive, end de tidligere år – flere går på flere hold.

Formanden agiterede for, at alle medlemmer er med i markedsføringen af foreningen, sådan vi får flere nye medlemmer.

Stor ros og en KÆMPE TAK til såvel frivillige som ansatte – både ’i marken’ og i sekretariat. Formanden løftede sløret for, at bestyrelsen på grund af længere tids underbemanding i sekretariatet har indstillet, at der ansættes en fuldtidsmedarbejder pr. 11/3-2019 (Mogens Kjeldsen). Konsekvensen heraf vil fremgå af budgettet for 2019. På den måde sikres det, at foreningen kan følge med i den rivende udvikling, der sker på hele seniorområdet.

Projektet med Idræts- og Foreningshuset på Provstejorden har mødt nogle ’bump’ på vejen, idet Aalborg Chang mangler en godkendelse på deres generalforsamling den 14. marts – af et låntilbud, som er afgørende for at byggeriet kommer videre. Samtidig afventer Aalborg SeniorSport et svar på, hvilke omklædningsfaciliteterne, der er til rådighed for Multisalen og Fitnesscenteret (det nye byggeri) efter kl. 16.30 ? – idet Chang har meddelt, at ALT er optaget af deres aktiviteter. Aalborg SeniorSport har betinget sig, at der min. er 2 omklædningsrum til disposition – og venter derfor på at høre, om der bliver tale om en udvidelse af byggeriet – hvilet i givet fald vil kræve en tillægsbevilling til hele byggeriet.

Regnskabet blev godkendt med et beskedent overskud på kr. 6.043

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne: Erik Buus og Henrik Knudsen (2-årig periode)

Konstitueringen er sådan, at Erik Buus er foreningens nye næstformand (afløser Lisbeth Kaalund)

De to suppleanter, Poul Erik Jensen og Leif Andersen, blev begge genvalgt (1-årig periode)

Budgettet for 2019 blev godkendt med en kontingentjustering. Fremtidig kontingent sæson 2019/2020:

Kultur- og Udendørskontingent (dækker alt udendørs + kulturarrangementer) *) : kr. 115

Indendørsaktivitet pr. aktivitet (inkl. kulturarrangementer) : kr. 460

Vandgymnastik (inkl. kulturarrangementer) : kr. 760

Bowling (inkl. kulturarrangement) : kr. 1285

*) enkelte udendørs aktiviteter kræver ekstra betaling: Fodbold, Minigolf og Skovfitnees

Bestyrelsen: fra venstre Kjeld, Lisbeth, Erik, Birthe, Henrik
Suppleanter:  Poul Erik og Leife


Aalborg SeniorSport  afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej

Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykker kl. 9, herunder indlæg ved projektkoordinator Leif Ervolder, Tall Ship Aalborg Fonden/LOA: Hold FÆLLESSKABET åbent

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af indeværende års budget, herunder fastlæggelse af
kontingent
7. Valg i henhold til vedtægterne, § 9
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
På valg er:
Henrik Knudsen villig til genvalg
Erik Buus villig til genvalg
c. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
På valg er:
Poul Erik Jensen villig til genvalg
Leif Andersen villig til genvalg
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.
Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.

SKM_C36819021914180

Download Årsraport