Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (udsat fra 11. marts 2021)
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 9.30
Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9
Agri Nord, Hobrovej 437
Dagsorden i henholdt til vedtægterne

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er:
  Bente Jensen
  Poul Erik Jensen
  b. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
  Bestyrelsen foreslår: Poul Søe Jeppesen og Jens Peder Poulsen
 7. Godkendelse af indeværende års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
 8. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.
  Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.
Generalforsamling 2020

Ny bestyrelse i Aalborg SeniorSport

Årets generalforsamling i Aalborg SeniorSport bød på nye ansigter i bestyrelsen.

Formand Kjeld Raffn valgte at stoppe som formand efter 5 år.

”Jeg har haft fem fantastiske år som formand for Aalborg SeniorSport, men nu har jeg udstået min værnepligt, og tiden er kommet til at der skal nye kræfter på banen.”

Efter indstilling fra bestyrelsen blev næstformand Erik Buus valgt som ny formand.

Glædeligt at der var opstillede kandidater til alle ledige pladser.

Nyvalgt blev Bente Jensen, Bente Olesen, Poul Erik Jensen og Hans Jakob Jensen.

Som suppleanter blev Jens Peder Poulsen og Henrik Knudsen valgt.

En kolossal stor opbakning til foreningen og dens mange aktiviteter, at over 200 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og fik en festlig start, idet foreningens sangkor, Rørsangerne, var i et dejligt sanghumør og tog sig af en god omgang morgensang.

Regnskabet udviste et overskud på kr. 21.015.

Generalforsamlingen vedtog et budgetteret underskud på kr. 99.000 – et uændret kontingent for sæson 2020/2021

Billeder af den nye bestyrelse:

Fra venstre er det Hans Jakob Jensen, Bente Olesen, Erik Buus, Bente Jensen og Poul Erik Jensen.

og suppleanterne: Jens Peder Poulsen og Henrik Knudsen