Generalforsamling 2023

Regnskab-Aalborg-SeniorSport-2022


Ledelsens-regnskabserklaering-Aalborg-SeniorSport-2022


referat-fra-generalforsamling-2023


Beretning-generalforsamling-2023


Indkaldelse-til-GF-2023-i-foraarsblad-2023Generalforsamling 2022


Referat-fra-generalforsamling-9.marts-2022

Download referat


Aarsrapport-2021

Download årsrapport


BUDGET-2022-med-kontingentsatser


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag den 9. marts kl 9.30
Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9
Agri Nord hallen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV
Dagsorden i henholdt til vedtægterne
1. Konstatering af fremmødet stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af indeværende års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
7. Valg i henhold til vedtægterne § 9
a. Valg af formand
Erik Buus er på valg for en 2-årig periode
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-prig periode
Bente Olesen og Palle Fogh er på valg
c. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
Jette Boilesen og Jens Peder Poulsen er på valg
8. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.
Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.

Forslag til vedtægtsændring til behandling på Aalborg SeniorSports ordinære generalforsamling den 9. marts 2022 fremsat af bestyrelsen for Aalborg SeniorSport

Forslag til tilføjelse til § 7 i vedtægter som et ekstra punkt 7.5
I tilfælde af forsamlingsforbud eller anden myndighedsbestemt hindring for relevant fysisk afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen vælge at afholde arrangementet virtuelt eller udsætte afholdelsen.


Forslag til vedtægtsændring til behandling på Aalborg SeniorSports ordinære generalforsamling den 9. marts 2022 fremsat af Erik Buus
Da foreningens vedtægter er tavse omkring opnåelse af valg ved fremmøde og i fravær foreslås hermed en nedenstående tilføjelse for tydeliggørelse af dette forhold.
Nuværende §9 Valg, pkt. 9.1 lyder:

Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen.

Ændringsforslag til § 9 Valg, punkt 9.1:

Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen.
Valg kan opnås både ved fremmøde og i fravær. I fravær dog kun mod skriftligt, forud for generalforsamlingen, at have tilkendegivet villighed til modtagelse af valg til en specifik post.

Aalborg den 15. februar 2022

Erik Buus