Generalforsamling 2021

Referat

Referat-fra-generalfor.2021

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (udsat fra 11. marts 2021)
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 9.30
Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9
Agri Nord, Hobrovej 437
Dagsorden i henholdt til vedtægterne

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er:
  Bente Jensen
  Poul Erik Jensen
  b. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
  Bestyrelsen foreslår: Poul Søe Jeppesen og Jens Peder Poulsen
 7. Godkendelse af indeværende års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
 8. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.
  Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at udover de gæster der er inviteret af sekretariatet, har kun betalende medlemmer adgang til samt stemme- og taleret på generalforsamlingen.
Betaling af kontingent for sæsonen 2021/22 skal ske så betids, at kontingentet er registreret på foreningens konto senest 13. september 2021, kl. 23.59. Indkomne forslag:

Til

Aalborg SeniorSport

v/formand Erik Buus

Forslag til behandling på foreningens generalforsamling den 14. september 2021

Grundet uløselige samarbejdsproblemer i bestyrelsen stilles forslag om, at bestyrelsesmedlem Hans Jakob Jensen udtræder af bestyrelsen, idet de øvrige medlemmer Bente Olesen, Poul Erik Jensen, Bente Jensen og Erik Buus, ikke oplever at der kan blive et konstruktivt samarbejde med Hans Jakob Jensen.

Forslagsstillerne beder derfor generalforsamlingen beslutte, at Hans Jakob Jensen udtræder af bestyrelsen med omgående virkning.

Anmodningen om at Hans Jakob Jensen forlader bestyrelsen er på baggrund af følgende, som Hans Jakob blev oplyst om, på møde den 26.11.2020, hvor også tidligere direktør for Dansk Firmaidræt Jan Knudsen deltog. På bestyrelsesmøde den 14. april 2021 blev Hans Jakob Jensen skriftligt gjort bekendt med at dette forslag vil blive bragt op på generalforsamlingen.

 1. Illoyalitet i forhold til bestyrelsen og sportschefen
 2. Manglende respekt og tolerance overfor de andre medlemmer i bestyrelsen samt sportschefen.
 3. Manglende respekt for beslutninger der er taget.

Med venlig hilsen

Erik Buus

På vegne af fire bestyrelsesmedlemmer

Poul Erik Jensen, Bente Olesen, Bente Jensen og Erik BuusNedenstående tekst og tilhørende bilag er søndag den 22. august 2021 sendt pr. e-mail fra Flemming Søborg til fire bestyrelsesmedlemmer i Aalborg SeniorSport, Erik Buus, Bente Jensen, Bente Olesen og Hans Jakob Jensen.

Citat:

Hej Erik m.fl., hermed vedhæftet dagsordensforslag til drøftelse på den kommende generalforsamling i Seniorsport. 

Vi regner med, at der bliver mulighed at supplere det skriftlige med en mundtlig motivering af det fremsendte dagsordensforslag. 

I forbindelse med valg til bestyrelsen vil vi – jf. referat af møde den 26.11.2020 foreslå generalforsamlingen følgende:

– at Hans Jakob Jensen vælges for formand

– at Michael Johansson vælges som bestyrelsesmedlem

– at Flemming Søborg vælges som bestyrelsesmedlem

Hvis du Erik, som formand, har fortrudt beslutningen om at nedlægge dit mandat, så ønsker iv kampvalg mellem dig og Hans Jakob Jensen.

Vi går ud fra, at du sikrer, at materialet fremsendes til behandling på generalforsamlingen. 

På vegne af Hans Jakob Jensen og Michael Johansson og undertegnede.

Mvh

Flemming Søborg 

Citat slut.

Det til mailen vedhæftede dagsordensforslag lyder:

Citat:

NYUDVIKLING ELLER STATUS QUO I AALBORG SENIORSPORTS BESTYRELSESARBEJDE?

På baggrund af personlige oplevelser som henholdsvis aktiv udøvende medlemmer af Aalborg SeniorSport og medlem af bestyrelsen er det vores vurdering, at der er behov for, at bestyrelsesarbejdet moderniseres, åbnes op, gentænkes og demokratiseres. Derfor anmoder vi generalforsamlingen om at drøfte og tage stilling til rammer og retning for det kommende bestyrelsesarbejde:

 1. Om der ønskes en NYUDVIKLING af bestyrelsesarbejdet, således at det bliver åbent, demokratisk og medlemsaktiverende.

Eller

 1. Om der ønskes STATUS QUO, altså en fortsættelse af det nuværende bestyrelsesarbejde, der er karakteriseret ved at være dysfunktionelt, autoritært og udemokratisk.

Vores forventning er, jf. referat af møde den 26. november 2020, at bestyrelsesformanden og 3 medlemmer trækker sig fra bestyrelsen på denne generalforsamling, hvorfor der skal vælges nye medlemmer. Citat: ”4 stiller deres mandat til rådighed, såfremt Hans Jakob Jensen ikke trækker sig. Det gør de nu eller så absolut senest til generalforsamlingen.”

Hans Jakob Jensen har trods pres fra den øvrige bestyrelse ikke har trukket sig og ønsker at forblive medlem af bestyrelsen, hvorfor den logiske konsekvens er, at den øvrige bestyrelse stopper. På generalforsamlingen skal der vælges en ny bestyrelse. Der kan etableres en ny start.

Det er rammerne og retningen for det kommende bestyrelsesarbejde, vi ønsker, at generalforsamlingen skal udstikke.

Valget står mellem:

NYUDVIKLING. Et åbent, demokratisk og medlemsaktiverende bestyrelsesarbejde.

Vi ønsker indført et åbent, demokratisk og medlemsaktiverende bestyrelsesarbejde, der skal være kendetegnet ved nedfældede synlige spilleregler, der efterleves i teori og praksis:

-respekt for demokratiske spilleregler for valg til bestyrelse, herunder respekt for bestyrelsesmedlemmers og medlemmers ret til en selvstændig holdning. Arbejdsformen skal være dialogorienteret.

-at der etableres klare snitflader mellem bestyrelsens kompetence/opgaver og sportschefens kompetence/opgaver. Snitfladepapir udarbejdes.

-at bestyrelsen mellem generalforsamlingerne er den øverste myndighed, der loyalt fører generalforsamlingens beslutninger ud i livet. Sportschefen står for den praktiske gennemførelse i dialog med sekretariat og frivillige.

-at bestyrelsesarbejdet professionaliseres ved at opdele dagsordenen i beslutningspunkter, drøftelsespunkter og orienteringspunkter. Der udarbejdes beslutningsreferat. Referatet vil kunne læses på foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i øvrigt kan anmelde punkter til drøftelse. Bestyrelsesmøderne er åbne. Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet udarbejdes. Der udarbejdes årshjul for faser i bestyrelsesarbejdet.

-at budget og budgetopfølgning professionaliseres. Der skal således udarbejdes en regnskabsinstruks med spilleregler for budget, regnskab og kvartalsvise afrapporteringer, således at økonomidata til stadighed er synlige for de enkelte aktiviteter såvel som det samlede hele.

– at økonomifunktionen styrkes via en kasserer-funktion.

– at der udarbejdes en model for kompensation til de hold, der har lidt store tab grundet Corona-restriktionerne.

– at arrangementer/ture – der afvikles efter princippet om økonomisk neutralitet – selvfølgelig kan afholdes uden af SeniorSport skal have overskuddet. Følgelig betales der 3.600 kr. tilbage til cykelholdet Danmark Rundt.

– at der nedsættes en evalueringsgruppe, til at sikre, at medlemmernes behov er dækket og at nyudviklede aktiviteter implementeres. Der skal gøres en større indsats for at iværksætte udendørs aktiviteter.

-at der skal udarbejdes en plan for at få flere frivillige til at tage del i sekretariatsarbejdet. Herunder sikring af en åben og demokratisk ledelsesstil og et positivt arbejdsmiljø.

STATUS QUO. Altså en fortsættelse af den nuværende linie, der er karakteriseret ved en autoritær og ikke demokratisk stil for såvel bestyrelse som ledelse.

Via en række eksempler, vil vi dokumentere, at den nuværende stil er autoritær og ikke demokratisk. Den nuværende ledelsesstil ønsker reelt ikke en dialog med medlemmerne og respekterer ikke demokratiske rettigheder som f.eks. generalforsamlingens valg til bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes ret til i dialogform at give sin mening til kende. Ytringsfriheden knægtes.

Uenighed bliver opfattet som om, man ikke kan lide lugten i bageriet, hvorfor man bliver anbefalet at stoppe. Og hvis man ikke stopper, så starter mobberiet. Voksenmobning. Mobning er uacceptabelt, også i en forening af frivillige. SeniorSports bestyrelse har aktiemajoriteten i den kultur, hvor der bliver gået efter manden ikke bolden.

ET EKSEMPEL:

Den 26.11.2020 indkalder formanden til et møde om samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen. Formanden havde truffet en aftale med 3 af bestyrelsesmedlemmerne om, at Hans Jakob Jensen skulle presses psykisk, have at vide, at det var bedst for SeniorSport, hvis han forlod bestyrelsen. Der var ingen konkret argumentation for meldingen. Hans Jakob Jensen ønskede en skriftlig begrundelse for, hvorfor han skulle trække sig fra bestyrelsen. Denne begrundelse ville formanden ikke give. Altså mobning. Voksenmobning.

Referatet viser, at bestyrelsen af dysfunktionel. ”alle 4 bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed, såfremt Hans Jakob Jensen ikke trækker sig. Det gør de nu eller så absolut senest til generalforsamlingen.”

De åbenlyse samarbejdsvanskeligheder skyldes, at cykelholdet ikke ønskede at efterleve en misvisende mail fra SeniorSport i forbindelse med Corona-restriktionerne. SeniorSport brugte DGI som argumentation for ikke at tillade cykeltræning. Men, DGI bifaldt cykeltræning, hvis der var opdeling i hold og der blev kørt med en afstand på 2 meter. Spilleregler, der blev overholdt fuldt ud, og blev accepteret af politiet, der stoppede holdene på vejen sydpå fra Skagen på en af træningsturene.

ET EKSEMPEL:

At bestyrelsen ikke fungerer fremgår også af, at der først indkaldes til nyt bestyrelsesmøde den 14. april 2021. Altså efter 5 måneder. Her presses Hans Jakob Jensen igen.

På bestyrelsesmødet blev Hans Jakob Jensen præsenteret for følgende. Citat: ”Bestyrelsen beder generalforsamlingen beslutte, at Hans Jakob Jensen udtræder af bestyrelsen med omgående virkning. Anmodningen om at Hans Jakob Jensen forlader bestyrelsen er på baggrund af følgende:

 1. Illoyalitet i forhold til bestyrelsen samt sportschefen
 2. Manglende respekt og tolerance overfor de andre medlemmer i bestyrelsen samt sportschefen
 3. Manglende respekt for beslutninger der er taget. ”

Selvfølgelig ønskede Hans Jakob Jensen at få ovennævnte mistillid begrundet. Men, fik at vide, at drøftelserne henlægges til generalforsamlingen. Hvilket ikke er i overensstemmelse med SeniorSports værdigrundlag, der bl.a. bygger på ærlighed.

Hans Jakob Jensen vil selvfølgelig gerne vide 1) hvorledes han har været illoyal i forhold til bestyrelsen og sportschefen, 2) hvornår han har udvist manglende respekt og tolerance overfor andre medlemmer i bestyrelsen og sportschefen og 3) hvornår han har udvist manglende respekt for beslutninger, der er taget.

Svarene blæser i vinden. De manglende svar kan karakteriseres som chikanøs adfærd.

COOL CASH. ET EKSEMPEL. OG DEN FREMRAKTE HÅND – DER IKKE BLEV TAGET.

Tidligere eksempler dokumenterede, hvordan formand og Sportschef søgte at hindre cykelholdet i at træne på trods af, at Corona-restriktionerne blev overholdt.

Nedenstående dokumenterer, at cykelholdet også skulle rammes på pengepungen.

På Danmark Rundt 2020 er der et overskud på 3600 kr., som i henhold til aftale med Sportschefen om at aktiviteten skulle være økonomisk neutral skulle overføres til Danmark Rundt 2021. Imidlertid besluttede formanden ikke at udbetale overskuddet. Det er aftalebrud og mærkværdigt at opleve, da aftalen var økonomisk neutralitet.

Der findes ikke en regnskabsinstruks eller dokumenterede fortilfælde, der kan legitimere denne praksis i forhold til medlemmernes penge. Bestyrelsesformandens/sportschefens regnskabsførelse er ikke i overensstemmelse med den indgåede aftale.

På baggrund af dette aftalebrud om økonomien i Danmark Rundt 2020 besluttede holdet i år selv at administrere økonomien. Overskuddet på 8.124 kr. overføres til aktiviteterne for næste år.

Foranlediget heraf meddelte formanden cykelholdet, at Danmark Rundt ikke måtte gennemføres i regi af Aalborg SeniorSport.

Samme formand havde skriftligt indbudt cykelholdets kaptajner til drøftelse om et kompromis var muligt.

Cykelholdet fremlagde mange modeller for at komme videre og få bilagt kontroverser, men den fremstrakte hånd blev ikke taget. Vi kan undres over, at formanden indbyder til forsoningsdrøftelse, men til syvende og sidst vælger konfrontationsvejen.

GENERALFORSAMLINGEN VÆLGER VEJEN. SKAL AALBORG SENIORSPORT NYUDVIKLES ELLER SKAL STATUS QUO OPRETHOLDES?

Citat slut.

Generalforsamling 2020

Ny bestyrelse i Aalborg SeniorSport

Årets generalforsamling i Aalborg SeniorSport bød på nye ansigter i bestyrelsen.

Formand Kjeld Raffn valgte at stoppe som formand efter 5 år.

”Jeg har haft fem fantastiske år som formand for Aalborg SeniorSport, men nu har jeg udstået min værnepligt, og tiden er kommet til at der skal nye kræfter på banen.”

Efter indstilling fra bestyrelsen blev næstformand Erik Buus valgt som ny formand.

Glædeligt at der var opstillede kandidater til alle ledige pladser.

Nyvalgt blev Bente Jensen, Bente Olesen, Poul Erik Jensen og Hans Jakob Jensen.

Som suppleanter blev Jens Peder Poulsen og Henrik Knudsen valgt.

En kolossal stor opbakning til foreningen og dens mange aktiviteter, at over 200 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og fik en festlig start, idet foreningens sangkor, Rørsangerne, var i et dejligt sanghumør og tog sig af en god omgang morgensang.

Regnskabet udviste et overskud på kr. 21.015.

Generalforsamlingen vedtog et budgetteret underskud på kr. 99.000 – et uændret kontingent for sæson 2020/2021

Billeder af den nye bestyrelse:

Fra venstre er det Hans Jakob Jensen, Bente Olesen, Erik Buus, Bente Jensen og Poul Erik Jensen.

og suppleanterne: Jens Peder Poulsen og Henrik Knudsen